Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Jaunimo reikalų agentūroje (Agentūra) paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP). Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR). Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Jaunimo reikalų agentūros duomenų apsaugos pareigūnė:
Inga Dilienė
Kontaktai:
Tel. +370 615 42419
El. p. [email protected] 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas Jaunimo reikalų agentūroje atlieka šias užduotis:
1. Informuoja Agentūrą ir duomenis Agentūroje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Agentūros politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus. Informuoja, konsultuoja Agentūrą apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
4. Bendradarbiauja su priežiūros institucija.
5. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 31 d. duomenų apsaugos pareigūno gairėse Nr. WP243. 

Atkreipiame dėmesį, kad Agentūros DAP teikia informaciją tik apie asmens duomenų tvarkymą Agentūroje, todėl norėdami pasikonsultuoti ar pateikti kito pobūdžio užklausas, kreipkitės į Agentūrą tel. +370 634 08299 arba kitais būdais, nurodytais Agentūros Skundų ir prašymų tvarkoje Nr. 2V-229(1.4E). 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Agentūroje;
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės Agentūroje;
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma;
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
- žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
- reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
- reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
- prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
- nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

Informuojame, kad kreipiantis į Agentūros duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant duomenų subjektų prašymų nagrinėjimą, asmens duomenų apsaugos pažeidimų vertinimą ir kt. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022