Struktūra

Jaunimo reikalų agentūros struktūra patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A1-374

struktura

Bendrųjų reikalų skyriaus tikslai ir uždaviniai

Skyriaus veiklos tikslas – organizuoti Departamento personalo, turto, dokumentų administravimą bei konsultuoti įstaigos darbuotojus personalo ir teisės klausimais.

Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

 • organizuoti ir užtikrinti Departamento materialųjį aprūpinimą ir kokybišką paslaugų suteikimą;
 • organizuoti ir užtikrinti Departamento organizuojamų viešųjų pirkimų vykdymą ir jų vykdymo teisėtumą;
 • vykdyti personalo administravimo funkcijas;
 • vertinti įstaigos sutarčių, procesinių, vietinių ir kitų dokumentų teisinį pagrįstumą;
 • organizuoti ir įgyvendinti Departamento teisėtai valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto valdymą, naudojimą, disponavimą organizuoti ir užtikrinti Departamento dokumentų valdymą, saugojimą, archyvavimą;
 • koordinuoti ir užtikrinti informacinių sistemų veiklą;
 • pagal kompetenciją užtikrinti priemonių (techninių, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, gaisrinės saugos priemonių įgyvendinimą.

Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus tikslai ir uždaviniai

Skyriaus veiklos tikslas – organizuoti ir koordinuoti tarptautinį bendradarbiavimą ir įgyvendinti Europos Sąjungos ir kitas programas jaunimo politikos srityje.

Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

 • administruoti Europos Sąjungos programas, skirtas jaunimui Lietuvoje, ir vykdyti veiklą, susijusią su šių programų įgyvendinimu;
 • stiprinti nacionaliniu, savivaldybių ar jų lygiu veikiančių organizacijų bendradarbiavimą tarptautiniu lygiu;
 • skatinti savivaldos lygmeniu įgyvendinti nacionalines ir tarptautines su jaunimo politika susijusias veiklas ir vykdyti projektus;
 • teikti informacinę ir kitokią metodinę pagalbą siekiant rasti partnerius projektų pareiškėjams, norintiems bendradarbiauti su užsienio šalių jaunimu, taip pat - jaunimui ir organizacijoms, norintiems dalyvauti tarptautinės savanoriškos veiklos, ir kitų tarptautinių programų projektuose;
 • pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti Europos Komisijos nustatytų programų prioritetų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą Lietuvoje, rengti ir teikti metinius ES jaunimo programų veiklos planus bei ataskaitas Departamento direktoriui tvirtinti;
 • suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo mnisterija administruoti kitas su jaunimo tarptautiniu bendradarbiavimu ir (ar) neformaliuoju ugdymu susijusias programas ir vykdyti veiklą, susijusią su šių programų įgyvendinimu;
 • didinti jaunimo neformaliojo ugdymo prieinamumą, įgyvendinant tarptautines programas;
 • analizuoti tarptautinę gerąją patirtį jaunimo politikos srityje bei teikti siūlymus dėl jos diegimo Lietuvoje;
 • inicijuoti ir pagal kompetenciją dalyvauti tyrimuose, susijusiuose su ES programų jaunimui, jaunimo politikos ar darbo su jaunimu srities įgyvendinimu tarptautiniu lygmeniu;
 • skatinti jaunimo savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų pripažinimą.

Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus tikslai ir uždaviniai

Skyriaus veiklos tikslas – organizuoti ir koordinuoti jaunimo politikos įgyvendinimą regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.

Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

 • įgyvendinti priemones, kurios didina jaunimo pilietinį įsitraukimą ir aktyvumą, įtraukiant jaunimo organizacijas;
 • užtikrinti kokybišką darbo su jaunimu formų įgyvendinimą ir plėtrą ir didinti jaunimo neformaliojo ugdymo prieinamumą;
 • įgyvendinti priemones, kurios skatina jaunimo verslumą bei praktinių įgūdžių ugdymą;
 • skatinti nacionalinę savanorystę pripažįstant jos metu įgytas kompetencijas bei organizuojant savanoriškos veiklos programas;
 • užtikrintti sistemingą ir periodinį jaunimo problematikos tyrimą nacionaliniu ir vietos lygmenimis;
 • įvertinti siūlomų jaunimo politikos priemonių ir paslaugų atitikimą jaunimo poreikiams;
 • siūlyti konkrečioms aplinkybėms pritaikytas konkrečias priemones.
ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022