Jaunimo politika savivaldybėse

Regioninės jaunimo politikos struktūra

2 pav. Regioninės jaunimo politikos struktūra. Mėlynai pažymėti subjektai - savivaldybės institucijos; oranžine - jaunimo nevyriausybinis sektorius; žaliai žymimi bendradarbiavimui tarp savivaldybės institucijų ir jaunimo nevyriausybinio sektoriaus skirti dariniai

Regioniniu mastu veikiantys pagrindiniai jaunimo politikos subjektai:

Savivaldybės taryba

Savivaldybės tarybos kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (toliau – VSĮ). Ji priima sprendimus vietos lygmeniu ir gali paskirti komitetus, komisijas ir kitus savivaldybės darbui organizuoti reikalingus darinius. Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Jaunimo politikos klausimams svarstyti Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti skiriami komitetai, pavyzdžiui, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas.

Jaunimo reikalų koordinatorius

Vadovaujantis JPPĮ ir VSĮ, jaunimo politikos įgyvendinimas yra valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija, kuriai atlikti savivaldybių administracijose steigiamos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (toliau – JRK) pareigybės. JRK yra atsakingas už jaunimo politikos savivaldybės teritorijoje administravimą ir įgyvendinimą.

JRK funkcijas apibrėžia SADM patvirtintas Tipinis savivaldybės JRK (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymas. Pagrindinės JRK funkcijos:
- rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones;
- analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
- plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą, palaiko ryšius su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis;
- atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) – visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų.

SJRT veiklą apibrėžia SADM patvirtinti SJRT pavyzdiniai nuostatai. Išskiriami SJRT tikslai:
- nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
- teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
- stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Siekdama tikslų, SJRT įgyvendina šias funkcijas:
- renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;
- inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
- analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;
- teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;
- teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
- dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;
- teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;
- teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;
- užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
- bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
- ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba

Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba (toliau – SJOT) – jaunimo organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra vienyti savivaldybės teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir joms atstovauti.

SJOT gali vienyti jaunimo organizacijas, taip pat su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes, jei tokią galimybę numato SJOT steigimo dokumentai. Atstovaudama vienijamas organizacijas, SJOT gali teikti pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės tarybai ir (arba) savivaldybės administracijos direktoriui jaunimo politikos formavimo, įgyvendinimo ir  (arba) planavimo savivaldybėje klausimais. Taip pat SJOT kompetencija yra deleguoti jaunimo atstovus į SJRT sudėtį.

Nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos subjektų palyginimas

Funkcija Nacionalinė jaunimo politika Regioninė jaunimo politika
Rūpinasi jaunimo politikos formavimu ir įgyvendinimu LR Seimas (Jaunimo ir sporto reikalų komisija) Savivaldybės taryba (Tarybos sprendimu sudarytas komitetas)
Kuruoja jaunimo politikos įgyvendinimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Savivaldybės administracija
Įgyvendina jaunimo politiką Jaunimo reikalų agentūra Jaunimo reikalų koordinatorius
Visuomeninė patariamoji institucija, skirta apjungti viešąjį, (jaunimo) nevyriausybinį sektorių Jaunimo reikalų taryba Savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Vienija jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes, atstovauja jų poreikiams Lietuvos jaunimo organizacijų taryba Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba
ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022