Praktinių įgūdžių ugdymas

2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-1048 Ministras patvirtino jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo aprašą.

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tikslas yra kompleksiškai teikti paslaugas, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą. Ši darbo su jaunimu forma ypatingai efektyvi teikiant individualias paslaugas mažiau galimybių turintiems ir neaktyviems jauniems žmonėms nuo 15 iki 29 erių metų.  

Neaktyvus jaunas žmogus – nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus. 

Mažiau galimybių turintis jaunas žmogus – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų. 

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikia tik Agentūros akredituotos organizacijos.  

PIU organizacijoms akreditacija suteikiama 3 metams. Naujų PIU organizacijų akreditavimo procedūras Agentūra inicijuoja ne rečiau negu vieną kartą per metus.  

PIU organizacijos privalo atitikti šiuos kriterijus:  turėti daugiau kaip 1 metų darbo su jaunimu patirtį ir bendradarbiauja su ne mažiau kaip 2 organizacijomis, veikiančiomis darbo su jaunimu srityje (pvz., seniūnijomis, bendruomenėmis, nakvynės namais, atviraisiais jaunimo centrais, medicinos įstaigomis, globos namais, policija ir kitais juridiniais asmenimis ar organizacijomis), taip pat su organizacijomis, kuriose jaunas žmogus gali atlikti praktiką (bendradarbiavimas turi būti apibrėžtas sutartimis). Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo veiklą vykdančios organizacijos turi turėti ne mažiau nei 2 darbuotojus, dirbančius su jaunu žmogumi praktinių įgūdžių ugdymo metu. Darbuotojas, dirbantis su jaunu žmogumi praktinių įgūdžių ugdymo metu, turi turėti darbo su socialinę atskirtį patiriančiu ir (ar) mažiau galimybių turinčiu jaunimu patirties. 

Paslaugos, kurios teikiamos mažiau galimybių turinčiam ir neaktyviam žmogui, išreiškusiam norą gauti praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas ir siekiančiam (re)integruotis į švietimo sistemą ir/ar darbo rinką: 
1. individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius, 
2. darbas su jaunimo grupėmis, siekiant asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo; 
3. informavimo ir konsultavimo apie galimybes veikla, kuria siekiama patraukliomis formomis ir metodais informuoti ir konsultuoti neaktyvų jauną žmogų, padedant jam spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo (re)integracijai į darbo rinką ar švietimo sistemą; 
4. individualus darbas, kuriuo siekiama, teikiant trumpalaikes konsultacijas ar tęstinę pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose, jaunus žmones įgalinti spręsti asmenines ir socialines problemas; 
5. mentorystė jaunam žmogui; 
6. palydėjimas, kuriuo siekiama padėti neaktyviam jaunam žmogui išsilaikyti švietimo sistemoje ar darbo rinkoje; 
7. specialistų  paslaugos (psichologo, socialinio darbuotojo, kalbų specialisto ir pan.); 
8. tarpininkavimo veiklos tarp jaunimo, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų,  kuriomis siekiama, glaudžiai bendradarbiaujant institucijomis padėti jaunam žmogui (re)integruotis į darbo rinką, (re)integruotis į švietimo sistemą. 
9. PSD už neaktyvų dalyvį sumokėjimas. 

2023-2024 m. jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų sąrašą galite rasti čia.

1 pav. Praktinių įgūdžių paslaugas teikiančių organizacijų ir jų kontaktų žemėlapis

Informacija atnaujinta 2024-01-16

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022