Finansinių ir veiklos ataskaitų teikimas

Atmintinė NVO

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Projektų administravimo taisyklių redakcijai (2023 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas A1-581 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo), nevyriausybinėms organizacijoms (toliau  NVO) atsirado privalomos formaliųjų kriterijų sąlygos, kurių atitikimą tikrins Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projektų administravimo taisyklių reikalavimai:
- 8.p. „Pareiškėjas ir jo partneriai, veikiantys pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, vykdantys asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, privalo Juridinių asmenų registre turėti žymą, patvirtinančią, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, taip pat patvirtinti, kad jam nėra taikomas ribojimas gauti valstybės biudžeto lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus. Konkurso nuostatuose gali būti numatyti ir papildomi reikalavimai pareiškėjui ir (ar) partneriui.“
- 29.p. „Konkursą administruojanti įstaiga, gavusi paraiškas, per konkurso nuostatuose nustatytą terminą, <...> patikrina jų atitiktį formaliesiems kriterijams, t. y. ar:

  • Pareiškėjas, kuris yra nevyriausybinė organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitą Juridinių asmenų registrui (išskyrus religines bendruomenes ir religines bendrijas);
  • Pareiškėjas, kuris yra nevyriausybinė organizacija, yra viešai paskelbęs savo interneto svetainėje (jei ją turi) finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitą ne mažiau kaip už pastaruosius 3 finansinius metus arba visą pareiškėjo veikimo laikotarpį, jei pareiškėjo veiklos trukmė trumpesnė nei 3 metai, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal teisės aktus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, viešai neskelbiami, informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus.

Tai reiškia, kad nuo 2024 m. NVO, norinčios dalyvauti Jaunimo reikalų agentūros organizuojamuose finansavimo konkursuose, turi:
1. Turėti NVO žymą.
2. būti tinkamai parengusios atskaitomybės dokumentus:
• finansinių ataskaitų rinkinį (finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą ir aiškinamąjį raštą), 
veiklos ataskaitą arba metinį pranešimą.

Atkreipiame dėmesį, kad atskaitomybės dokumentų rengimo reikalavimai nustatyti: 
• atskirų pelno nesiekiančių subjektų (viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, kitų) veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose;
• Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ (2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1K-443 redakcija) (toliau – Taisyklės).

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad veiklos ataskaitoje arba metiniame pranešime privalo būti pateikiama ši informacija
• veiklos tikslai, uždaviniai;
• atlikti darbai;
• ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai;
• planuojami atlikti darbai;
• narių (dalininkų) skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje (nurodo labdaros ir paramos fondai bei  viešosios  įstaigos).

Subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose gali būti nustatyta pateikti ir kitą informaciją. 

Be to, gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti subjekto vadovas ar visuotinis dalininkų susirinkimas.

3. būti tinkamai patvirtinusios ir pateikusios atskaitomybės dokumentus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui:
• subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose (Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktas (nuo 2024 05 01 Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktas), Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Labdaros ir paramos fondų įstatymo  8 straipsnio 1 dalies 5 punktas) nustatyta, kad per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos visuotinis dalininkų (narių) susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį
juridinių asmenų registro tvarkytojui  pateikiamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento (Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalies nuostatų). Kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.

SVARBU! Patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus, pvz.: 2024 03 15, VĮ Registrų centrui jis kartu su veiklos ataskaita ar metiniu pranešimu   vėliausiai turi būti pateiktas per 30 DIENŲ  t.y 2024 04 14, tačiau įvertinus, kad tai sekmadienis, paskutinė diena pateikimui persikelia į 2024 04 15, pirmadienį. O patvirtinus paskutinę dieną – t.y. 2024 04 30 bei įvertinus, kad 2024 05 01 yra nedarbo diena, paskutinė diena finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo pateikimui VĮ Registrui centrui Juridinių asmenų registrui yra 2024 05 31.

Įvertinus tai, kad VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre turi būti užregistruotas įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo pateikimo bei gavimo/įregistravimo faktas, prašome nepasilikti teikimo paskutinei dienai!

4. būti paskelbusios atskaitomybės dokumentus  metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą ar metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas)  savo  interneto svetainėje (jei ją turi) už pastaruosius 3 finansinius metus arba visą pareiškėjo veikimo laikotarpį, jei pareiškėjo veiklos trukmė trumpesnė nei 3 metai.

5. būti paskelbusios informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus savo svetainėje (jei ją turi)

Atkreipiame dėmesį, kad abi sąlygos yra privalomos ir bent vienos sąlygos neatitikimas lems jūsų paraiškos (teikiamo projekto) atmetimą. Todėl prašome būti atsakingiems ir laiku bei laikantis teisės aktų reikalavimų paruošti, patvirtinti ir pateikti privalomą informaciją VĮ Registrų centro  Juridinių asmenų registrui  bei paviešinti ją savo svetainėje (jei ją turi) atsižvelgiant į šiame laiške nurodytus reikalavimus. 

Naudingos nuorodos:

  1. Projektų administravimo taisyklės
  2. NVO žymos atmintinė
  3. Registrų centro tiekiama informacija žiniai apie žymą
  4. NVO asociacijos teikiama informacija apie ataskaitų teikimą

 

Esant bet kokiems klausimams, drąsiai kreipkitės į Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresniąją patarėją Gintarę Stankevičienę, telefonu 8 683 63179 ir (arba) el. paštu: [email protected] bei Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėją Eglę Došienę, telefonu 8 655 88322 ir (arba) el. paštu: [email protected], galimos konsultacijos, susitikimai ar nuotoliniai skambučiai jūsų situacijai aptarti.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022