Mokymai

Penkių modulių mokymai

Nuo 2018 m. Agentūra organizuoja nepertraukiamus 5 modulių mokymus apie darbą su jaunimu.

Mokymų tikslas - suteikti darbuotojams, dirbantiems su jaunimu, jaunimo neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, būtinų darbui su jaunimu, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose ugdymo(si) situacijose.

Mokymų programą sudaro 5 moduliai: darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos.

Mokymų programos apimtis – 168 akademinės valandos (108 kontaktinės akademinės valandos ir 60 savarankiško darbo akademinių valandų).

Prioritetas teikiamas dalyviams, kurie dirba atviruose jaunimo centruose ir erdvėse arba su jaunimu dirbančiose organizacijose ne ilgiau kaip 6 mėn. ir neturi socialinio darbo, socialinės pedagogikos ar psichologijos išsilavinimo.

Sėkmingai baigę šiuos Mokymus dalyviai gebės atliepti jaunų žmonių poreikius ir siekius, kurti mokymosi galimybes jauniems žmonėms, aktyviai taikyti į(si)vertinimą, siekiant darbo su jaunimu kokybės tobulinimo ir pan.

Daugiau informacijos apie penkių modulių organizavimą rasite čia.

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas

Kursas skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir NETURINTIEMS PEDAGOGO KVALIFIKACIJOS.

Mokymai vykdomi pagal Pedagoginių-psichologinių žinių kurso programą patvirtintą 2017 m. birželio 28 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-534.

Kurso baigimo pažymėjimas atitinka Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus.

Kurso trukmė – 180 akad. val.

Kursus organizuoja skirtingos švietimo įstaigos.

Rekomenduojame darbuotojams, norintiems pagilinti savo žiniais neformalaus vaikų švietimo srityje.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022