Ieškome projekto JUNGTYS metodininko

2024-05-23

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra) nuo 2024 m. kovo 6 d. pradėjo įgyvendinti projektą JUNGTYS, kurio tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Projekto tikslinė grupė – mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvūs jauni žmonės.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti projektą JUNGTYS skelbiama metodininko atranka.

Projekto metodininko pareigybė reikalinga užtikrinti sklandžius neaktyvių ir mažiau galimybių turinčių asmenų identifikavimo, jų statuso pasikeitimo, rezultatų fiksavimo, stebėsenos procesus, metodinės pagalbos Partnerių darbuotojams teikimui, tinkamam Partnerių veiklos dokumentų formavimo, tikrinimo ir perdavimo suinteresuotoms institucijoms procesui vykdyti, siekiant užtikrinti numatytų rodiklių pasiekiamumą sostinės, vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose ir Projekto įgyvendinimą.

Atsiųsk mums laišką, jeigu atitinki specialiuosius reikalavimus:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų krypties;
• turėti 1 metų darbo patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas dirbant nevyriausybinėje jaunimo ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, atvirajame jaunimo centre arba atvirojoje jaunimo erdvėje arba 1 metų darbo patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir sunkumus patiriančiais jaunuoliais arba 1 metų darbo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinius projektus.

Kviečiame Tave prisijungti prie mūsų komandos, jeigu:
• gerai žinai Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo, Savanoriškos veiklos  Nr. XI-1500 pakeitimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius CPVA remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo taisykles;
• moki analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• gebi savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
• tvarkydamas asmens duomenis mokėsi vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?
• užtikrinti sklandžius neaktyvių ir mažiau galimybių turinčių asmenų identifikavimo, jų statuso pasikeitimo, rezultatų fiksavimo, stebėsenos procesus;
• teikti metodinę pagalbą Projekto partneriams;
• koordinuoti ir organizuoti Projekto veiklų įgyvendinimą;
• spręsti klausimus, kilusius dėl Projekto įgyvendinimo, tikslo vykdymo ir rezultatų pasiekimo, siekia, kad Projekte nebūtų nekompensuotų išlaidų;
• atnaujinti / papildyti informaciją Projekto procedūrų vadove;
• rengti medžiagą viešinimui;
• teikti informaciją apie veiklų grafikus Agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai, kitoms suinteresuotoms institucijoms;
• apibendrinti veiklos rezultatus ir teikti Projekto vadovui ir susijusiems asmenims sprendimus dėl efektyvesnio Projekto įgyvendinimo; 
• siūlyti priemonių ir jų padarinių, darančių įtaką Projekto eigai, sprendimus dėl Projekto įgyvendinimo;
• įforminti, derinti ir vizuoti su Projektu susijusius dokumentus (pvz. IVP dokumentai, sutikimas dalyvauti projekte ir pan.);
• dalyvauti Projekto partnerių susitikimuose;
• kaupti ir saugoti, ruošti archyvavimui su savo veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus;
• vykdyti kitas nenuolatinio pobūdžio Projekto vadovo pavestas užduotis, siekdamas įgyvendinti Projekto tikslus.

Pareigybės aprašymą rasite čia.

Ką mes siūlome?
• Prisidėti prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
• Darbo vieta – Vilniuje, Vytenio g. 6, suteikiama galimybė pilnai dirbti nuotoliu.
• Projektinio darbo sutartis iki 2028 m. vasario 29 d.
• Jaunatvišką kolektyvą.
• Galimybes mokytis.
• Darbą pilnu etatu.

Atlyginimas
Darbo krūvis 40 valandų per savaitę, pareiginės algos koeficientas  0,88–1,30.

Laukiame Tavo trumpo motyvacinio laiško ir CV iki š. m. birželio 10 d. imtinai adresu [email protected], daugiau informacijos tel. Nr. +370 605 01 626.

Apie atrankos eigą informuosime tik pokalbiui pasirinktus kandidatus.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022