Kviečiame tapti partneriu įgyvendinant Pažangos priemonę „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“

2023-09-11

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra) skelbia 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr.09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo partnerių atranką.

Informuojame, kad atnaujinome Aprašą. Atranka vykdoma vadovaujantis partnerių atrankos aprašu, su kuriuo galite susipažinti čia.  

Atkreipiame dėmesį į pakeistą Aprašo 27.5 papunktį  “27.5. dokumentai, patvirtinantys Pareiškėjo atitikimą privalomoms sąlygoms, įvardintoms Aprašo 14.3 papunktyje (steigėjo raštiškas pasižadėjimas arba steigėjo raštiško pasižadėjimo projekto kopija (steigėjo patvirtintą pasižadėjimą pateikiant iki paraiškos perdavimo Ekspertams dienos).”Taip pat pakeisti  4 ir 5 priedai.  

Priemonės tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių (toliau – NEET), tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Tikslinės grupės:
- Mažiau galimybių turintis jaunimas (MGT).
- Neaktyvūs jauni žmonės (NEET).

Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvus jaunas žmogus suprantami taip, kaip jie apibrėžti Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Galimi partneriai – valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga ir (arba) kitas Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis juridinis asmuo, kuris veikia kaip atvirasis jaunimo centras ir atitinka Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 5 d.  įsakymu Nr. 2V-107 (1.4) „Dėl Rekomendacijų atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui patvirtinimo“ patvirtintas Rekomendacijas atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui (toliau – Rekomendacijos AJC), atrinktas šiame Apraše nustatyta tvarka.

Partnerių veiklos:
- vykdo individualų darbą su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius pagal  individualų veiklos planą;
- vykdo darbą su jaunimo grupėmis, siekiant asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo;
- teikia pagalbos pažįstant save paslaugas dalyviams;
- teikia dalyviams socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugas;
- teikia  dalyvių motyvavimo paslaugas;
- užtikrina informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugas;
- vykdo tarpininkavimo su užimtumo, švietimo įstaigomis paslaugas;
- teikia dalyviui palydėjimo, mentorystės paslaugas;
- pagal poreikį teikia siauros srities specialistų (psichologo, teisininko, užimtumo specialisto, - sveikatos specialisto, priklausomybių specialisto, korepetitoriaus ir pan.) paslaugas;
- įgyvendina kitas veiklas ir (ar) paslaugas, skirtas MGT ir NEET;
- įgyvendina paslaugų ir Projekto rezultatų viešinimo ir komunikacijos priemones;
- dalyvauja ir užtikrina dalyvių dalyvavimą Projekto efektyvumo, rezultatyvumo, poveikio tyrime;
- dalyvauja partnerių susitikimuose ir užtikrina darbuotojų dalyvavimą Agentūros organizuojamose veiklose, renginiuose, mokymuose, kompetencijų tobulinime, supervizijose, veiklose reikalingose kokybiškam Projekto įgyvendinimui.

Partnerių įgyvendinamos veiklos programos vykdymo laikotarpis – nuo Projekto sutarties pasirašymo dienos iki 2027 m. gruodžio 31 d., bet dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas, bet ne ilgiau negu iki 2029 m. liepos 31 d.

Paraiškos teikiamos taip: Pareiškėjas Agentūrai elektroniniu paštu [email protected] teikia Paraišką ir kartu su ja privalomus  pateikti dokumentus,  pasirašytus pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, kvalifikuotu elektroniniu parašu nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.pdf ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Paraiška, pateikta ne elektroniniu paštu [email protected], nevertinama.

Paraiškos formą rasite čia.

Kartu su Paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:
- pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų ar nuostatų kopija);
- dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 5.5 papunktyje minimą apibrėžimą (užpildyta Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedo kopija);
- dokumentų, patvirtinančių, kad paraišką teikiantis asmuo yra  organizacijos / įstaigos vadovas (valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);
- dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti organizacijos/įstaigos vardu, jei organizaciją, siekiančią Partnerio statuso atstovauja ne jos vadovas (įgaliojimas ar įstaigos vadovo įsakymo kopija);
- dokumentai, patvirtinantys Pareiškėjo atitikimą privalomoms sąlygoms, įvardintoms Aprašo 14.3 papunktyje įvardintam reikalavimui (steigėjo raštiškas pasižadėjimas);
- dokumentas, patvirtinantis Pareiškėjo atitikimą bent 1 privalomai sąlygai, įvardintai Aprašo 14.1-14.3 papunkčiuose (pažymėjimai, sertifikatai, pareiginės, darbo sutarčių kopijos ir kt.);
- dokumentas, patvirtinantis Pareiškėjo atitikimą prioritetui, įvardintam Aprašo 15.1 papunktyje (finansavimo atvirojo darbo su jaunimu forma sutarčių kopijos, veiklos ataskaitos ir kt.), jei į jį pretenduojama;
- dokumentas, patvirtinantis Pareiškėjo atitikimą prioritetui, įvardintam Aprašo 15.2 papunktyje (steigėjo sprendimas, protokolas, steigimo dokumentai ir kt.), jei į jį pretenduojama;
- dokumentas, patvirtinantis Pareiškėjo atitikimą prioritetui, įvardintam Aprašo 15.3 papunktyje (vadovo raštas, veiklos ataskaitos kopija ar kt.), jei į jį pretenduojama;
- dokumentas, patvirtinantis Pareiškėjo atitikimą prioritetui, įvardintam Aprašo 15.4 papunktyje (finansavimo sutarčių kopijos, veiklos ataskaitos kopijos ar kt.), jei į jį pretenduojama;
- asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašyta Partnerio deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (5 priedas);
- dokumentas, patvirtinantis, kad Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuriam suteiktos de minimis pagalbos suma  neviršija 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį (per tris mokestinius metus gautos de minimis paramos pažymą iš Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro https://kotis.kt.gov.lt/). Šią de minimis pagalbos sumą gavęs Partneris gali pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, tačiau jo darbuotojų dalyvavimo Agentūros įgyvendinamose Aprašo 10.1.2 papunktyje minimose veiklose metu patirtos išlaidos yra nekompensuojamos.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2023 m. spalio 2 d. 17.00 val.

Informaciją ir konsultacijas su atranka susijusiais klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus projektų ir programų vadovė Ramunė Rinkūnienė (el. pašto adresas [email protected], tel. +37060501626).

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės veiklos programų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Administruojanti institucija: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atsakinga institucija: Socialinė apsaugos ir darbo ministerija

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022