Pratęsiama atranka į darbo su jaunimu tarybą prie Jaunimo reikalų agentūros iki gegužės 16 d.!

2023-05-08

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasis Agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 2V-97 (1.4 E) „Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 2v-143 (1.4) „Dėl darbo su jaunimu tarybos prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narių atrankos organizavimo tvarkos aprašo ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir darbo su jaunimu tarybos prie Jaunimo reikalų agentūros atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia atranką į Darbo su jaunimu tarybą (toliau – Atranka). Su atrankos organizavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) galite susipažinti čia.

Darbo su jaunimu taryba prie Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Taryba) yra visuomeniniais pagrindais veikiantis Agentūros patariamasis subjektas, konsultuojantis Agentūrą darbo su jaunimu klausimais.

Pagrindiniai Tarybos uždaviniai – analizuoti ir stebėti darbo su jaunimu įgyvendinimą Lietuvoje, konsultuoti ir teikti išvadas Agentūrai, skleisti informaciją visuomenėje apie darbo su jaunimu reikšmę ir svarbą visuomenės raidai.

Vykdydama uždavinius, Taryba atlieka šias funkcijas:
1. Analizuoja darbo su jaunimu iššūkius.
2. Nagrinėja Agentūros darbo su jaunimu veiklą, darbuotojų, dirbančių su jaunimu, rengimą ir (ar) teikia rekomendacijas ir siūlymus Agentūrai dėl galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbą su jaunimu, taikymo, naudojimo ir (ar) keitimo.
3. Teikia rekomendacijas Agentūrai dėl darbo su jaunimu prioritetų (pvz., svarstant finansavimo konkursų, darbo su jaunimu formų ar kitus klausimus).
4. Analizuoja valstybės socialinės politikos klausimus, susijusius su darbo su jaunimu vykdymu, jo kokybe, ir teikia pasiūlymus Agentūrai.
5. Svarsto kitus strateginius socialinės politikos klausimus, susijusius su darbo su jaunimu plėtra.
6. Rengia ir teikia išvadas Agentūros suformuluotiems klausimams darbo su jaunimu tema.

Tarybos darbo forma – posėdžiai, į kuriuos nariai rinksis ne rečiau kaip kartą per keturis mėnesius.
Tarybos kadencija – 3 metai.

Kas gali tapti Tarybos nariu?

Pretendentas turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
- paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 2 metus vadovaujamo darbo patirties įstaigoje, kuri dirba su jaunimu;
- paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 2 metus darbo patirties dirbant atvirąjį darbą su jaunimu ir (ar) mobilųjį darbą su jaunimu, ir (ar) darbą gatvėje su jaunimu;
- pretendentas turi ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties su mažiau galimybių turinčiu jaunimu;
- pretendentas turi ne mažiau kaip 4 metų patirtį organizuojant, vedant mokymus darbuotojams, dirbantiems su jaunimu ir (ar) jauniems žmonėms.

Ką daryti, norint tapti Tarybos nariu?

Pretendentas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos (Aprašo 1 priedas) formą ir Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. 

Dokumentai Atrankai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki gegužės 16 d. (imtinai).  

Kontaktinis asmuoNacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, el. p. [email protected], tel. 8 655 88322.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022