Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) - visuomeninė patariamoji institucija, vadovaujantis lygybės principu sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės tarybos ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba. SJRT nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusių teisės aktų projektų.

SJRT tikslai:

  1. Bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose.
  1. Koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą.
  1. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus.
  1. Stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

SJRT numatytų tikslų siekia, įgyvendindamos šias funkcijas:

  1. Renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu.
  1. Teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių.
  1. Inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą.
  1. Teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos.
  1. Analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.
  1. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdiniai nuostatai patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (2020 m. kovo 10 d. įsakymo pakeitimas).

SJRT veiklos kokybės gerinimas. Apžvalga. 2016 m.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022