Erasmus+

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Pavieniai asmenys pasinaudodami programa gali įgyti tarptautinės patirties: studijuoti, kelti kompetencijas, tobulėti neformaliojo ugdymo būdu – užsienyje, tarptautinėje bendruomenėje.

Įvairios organizacijos, įstaigos, institucijos – tiek susijusio su formaliuoju, tiek su neformaliuoju švietimu – gali teikti projektų paraiškas ir gauti finansavimą pagal programą.

Jaunimo reikalų agentūra administruoja „Erasmus+“ jaunimo sritį. Tai programos sritis, kuri remia su neformaliuoju ugdymu susijusias veiklas. Jaunimo reikalų agentūra administruoja „Erasmus+“ jaunimo sritį. Pagal ją suteikiamas finansavimas jaunimo mainų, jaunimo darbuotojų mobilumo, jaunimo dalyvavimo veiklų, bendradarbiavimo partnerysčių, nedidelio masto bendradarbiavimo partnerysčių, DiscoverEU įtrauktiems projektams bei DiscoverEU iniciavai.

Visa informacija apie „Erasmus+“ jaunimo sritį www.erasmus-plius.lt interneto svetainėje.

DĖMESIO: 2022 m. sutarčių dokumentų formos skelbiamos www.erasmus-plius.lt skilties „Programa“ skirsnyje „Gavus finansavimą“ pagal veiklos pobūdį: KA1 ir KA2.

Programa „Erasmus+“ apima visas ankstesnes Europos Sąjungos švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: „Mokymosi visą gyvenimą“ programą („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą).

erasmus

Programa „Erasmus+“ pradėta vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturėjo beveik 6 mln. jaunuolių, — kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršijo 50 proc. Tuo pačiu metu buvo daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigė, kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ yra sprendžiamos su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba ugdytis neformaliai.

„Erasmus+“ biudžetas skiriamas:
- Studentų, stažuotojų, mokytojų ir kito švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių mobilumo galimybėms skatinti.
- Švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti.
- Dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų reformuotos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemos.

„Erasmus+“ Lietuvoje administruoja Jaunimo reikalų agentūra ir Švietimo mainų paramos fondas

Programos „Erasmus+“ jaunimo srities tikslai:
- Stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje, aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį, kultūrų dialogą ir tokias vertybes kaip solidarumas, lygios galimybės ir žmogaus teisės.
- Neformaliojo ugdymo metodais tobulinti jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, stiprinant jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį.
- Gerinti darbo su jaunimu kokybę, ypač skatinant organizacijų, veikiančių jaunimo srityje ar kitų suinteresuotų šalių sustiprintą bendradarbiavimą.
- Prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida).
- Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą mokymosi tikslais jaunimo srityje.

2023 m. prioritetinės temos:

Viso naujojo etapo metu (2021–2027 m.) „Erasmus+“ skatins organizacijas bei jaunimą įgyvendinant projektus ar juose dalyvaujant orientuotis į ES politinius prioritetus.

Ypač pabrėžiamos šios kryptys:
- įtrauktis ir įvairovė – siekti, kad projektais būtų įtraukiamos ir vienijamos įvairios jaunimo grupės, nepaisant socialinės padėties, gebėjimų, sveikatos sutrikimų, kultūros, įsitikinimų ir pan.;
- ekologija ir tvarumas – siekti, kad projektais būtų skatinamas aplinkos atžvilgiu tvarus ir atsakingas elgesys;
- skaitmeninė pertvarka – siekti, kad projektai prisidėtų prie skaitmeninių įgūdžių gerinimo, skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninių technologijų keliamos rizikos bei galimybių supratimo;
- jaunimo dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir pilietinis aktyvumas.

Planuojama skirti iki 35 % KA1 biudžeto akreditaciją turinčių organizacijų veiklų finansavimui. Plačiau: ČIA (skiltyje biudžetas).

Išsamią informaciją apie Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį galima rasti interneto svetainėje www.erasmus-plius.lt. Ten skelbiamos naujausios žinios, paraiškų formos, kvietimai į renginius ir mokymus, projekto dalyvių įspūdžiai.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022