Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkursas

2022-05-02

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 2V-126 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2022 m. balandžio 29 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas ir siektinas rezultatas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (toliau – SVO) organizacijų vykdomas JST programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – JST organizavimo tvarkos aprašas).

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. balandžio 30 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. gegužės 30 d. 23:59 val.

Visą vienerių metų Konkursui preliminariai skiriamą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą (toliau – valstybės biudžeto lėšų suma) sudaro 180 864 (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi) Eur. Mažiausia vienam pareiškėjui, programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 768 (septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni) Eur. Didžiausia vienam pareiškėjui, programos vykdytojui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 77 568 (septyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni) Eur.

Konkurso nuostatus galite rasti ČIA. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Vadovaujantis Nuostatų 40 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 40 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Agentūrai turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23.59 val. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir veiklos planus (Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 40 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 633 46057.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022