Skelbiama LRV ir Šveicarijos federalinės tarybos pagrindų susitarimo subkomponento Jaunimo dalyvavimo demokratiniame valdyme stiprinimas partnerių atranka!

2024-07-15

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2024 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4E) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos pagrindų susitarimo dėl antrojo Šveicarijos įnašo atrinktoms Europos Sąjungos valstybėms narėms įgyvendinimo, siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos Sąjungoje, programos „Pilietinis įsitraukimas“ 1 komponento „Pilietinio įsitraukimo į sprendimų priėmimą stiprinimas“ subkomponento „Jaunimo dalyvavimo demokratiniame valdyme stiprinimas“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos pagrindų susitarimo dėl antrojo Šveicarijos įnašo atrinktoms Europos Sąjungos valstybėms narėms įgyvendinimo, siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos Sąjungoje, programos „Pilietinis įsitraukimas“ 1 komponento „Pilietinio įsitraukimo į sprendimų priėmimą stiprinimas“ subkomponento „Jaunimo dalyvavimo demokratiniame valdyme stiprinimas“ partnerių atranką (toliau – Atranka).

Konkurso paraiška pildoma pagal Aprašo 1 priedą.

Aprašą ir jo dokumentus galima rasti čia: 2V-219(1.4E) Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos pagrindų susitarimo dėl a... (e-tar.lt)

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. liepos 9 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. liepos 23 d. 17:00 val. 

Atrankos tikslas – siekiant kokybiško Susitarimo ir Agentūros veiklos plano priemonės „Skatinti jaunų žmonių pilietiškumo ir dalyvavimo priimant jiems aktualius sprendimus kompetencijas, įgyvendinant Šveicarijos paramos mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą“ įgyvendinimo, atrinkti Projekto partnerius, kurie stiprins jaunimo dalyvavimą demokratiniame valdyme, įgyvendindami neformaliojo ugdymo programas ir stiprindami jaunimo pilietines kompetencijas.

Projekto partneriu gali tapti jaunimo organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, bei atrinkta Apraše nustatyta tvarka:

1.     pareiškėjas yra jaunimo organizacija, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d.;

2.     pareiškėjas yra nacionaliniu mastu veikianti jaunimo organizacija, kuri turi ne mažiau kaip 3 padalinius 3 skirtingose Lietuvos Respublikos savivaldybėse, arba jaunimo organizacija, kuri jungia ne mažiau kaip 30 jaunimo organizacijų, registruotų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

3.     pareiškėjas turi ne mažiau kaip 3 metų patirtį jaunimo pilietiškumo ugdymo ir (ar) neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo veikloje;

4.     pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

5.     pareiškėjas, kuris yra nevyriausybinė organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitą Juridinių asmenų registrui (išskyrus religines bendruomenes ir religines bendrijas);

6.     pareiškėjas, kuris yra nevyriausybinė organizacija, yra viešai paskelbęs savo interneto svetainėje (jei ją turi) finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitą ne mažiau kaip už pastaruosius 3 finansinius metus, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal teisės aktus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, viešai neskelbiami, informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;

7.     pareiškėjas, veikiantis pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, vykdantis asociacijų, labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių veiklą, privalo Juridinių asmenų registre turėti žymą, patvirtinančią, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (patvirtina paraiškoje ir (ar) deklaracijoje), taip pat patvirtinti (paraiškoje ir (ar) deklaracijoje), kad jam nėra taikomas ribojimas gauti valstybės biudžeto lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus.

Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas: 

dokumentų, patvirtinančių, kad paraišką teikiantis asmuo yra  organizacijos / įstaigos vadovas (valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);

dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti organizacijos / įstaigos vardu, jei organizaciją, siekiančią Partnerio statuso atstovauja ne jos vadovas (įgaliojimas ar įstaigos vadovo įsakymo kopija);

dokumentai, patvirtinantys Pareiškėjo atitikimą privalomoms sąlygoms, įvardintoms Aprašo 16 punkte (steigimo dokumentai, veiklos ataskaitos už paskutinius 3 veiklos metus, kt.);

pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti juridiniai asmenys ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičius, arba pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti narių skaičius, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius;

asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašyta Partnerio deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (3 priedas);

dokumentas, patvirtinantis, kad Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuriam suteiktos de minimis pagalbos suma  neviršija 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį (per tris mokestinius metus gautos de minimis paramos pažymą iš Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro https://kotis.kt.gov.lt/). Šią de minimis pagalbos sumą gavęs Partneris gali pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, tačiau jo darbuotojų dalyvavimo Agentūros įgyvendinamose Aprašo 11.1.2 papunktyje minimose veiklose metu patirtos išlaidos yra nekompensuojamos.

Pareiškėjams liepos 10 d. 15 val. organizuojama konsultacija apie paraiškų teikimą, reikalavimus ir kitą svarbią informaciją. Konsultacija vyks nuotoliniu būdu naudojantis Microsoft Teams platforma. Konsultacija atvira (be išankstinės registracijos). Prisijungimo nuoroda.

Antroji konsultacija pareiškėjams atsakymams į kylančius klausimus dėl paraiškos rengimo vyks liepos 18 d. 15 val. Prisijungimo nuoroda.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.) elektroniniu paštu ir (ar) telefonu konsultuoja Laima Jasionytė, elektroninis paštas: [email protected], tel. +370 657 02272.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022