Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programos projektų finansavimo 2025–2026 m. konkursas

2024-05-06

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2024 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 2V-134(1.4E) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programos projektų finansavimo 2025–2026 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), skelbia Jaunimo savanoriškos tarnybos programos projektų finansavimo 2025–2026 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti SVO organizacijų vykdomus JST programos projektus, teikiamus vadovaujantis JST organizavimo tvarkos aprašu.

Siektinas Konkurso rezultatas – įgyvendintos Nuostatų 19 punkte numatytos ir (ar) pasirinktos veiklos.

Veiklos, kurioms skiriama valstybės biudžeto lėšų:
- potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
- JST proceso vykdymo konkrečiose Priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
- savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;
- mentoriaus paslaugų teikimas Priimančioms organizacijoms;
- mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. gegužės 6 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 5 d. 17.00 val.

Konkursui numatyta skirti vienerių metų valstybės biudžeto lėšų suma – 197 820 Eur. Mažiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 840 Eur. Didžiausia vienam projektui vieneriems metams galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 86 940 Eur.

Konkurso nuostatus galite rasti ČIA. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

SVARBU: Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymo pakeitimo įstatymas, Nuostatuose bus atliekami atitinkami pakeitimai.

Vadovaujantis Nuostatų 38 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Taisyklių 18 punkte) skaitmenines kopijas ar elektroninius dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu:
- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyto veiklų plano, užpildyto pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 2 priedas);
- mentoriaus (-ių) ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje patvirtinančio gyvenimo aprašymo (-ų) (kaip numatyta Nuostatų 23 punkte);
- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pvz., įgaliojimo, sutarties);
- partnerio (-ių) pasirašytos (-ų) deklaracijos (-ų), užpildytos (-ų) pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 4 priedas);
- teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens (kaip numatyta Taisyklių 18 punkte);
- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų nustatytą formą (Nuostatų 3 priedas).Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir veiklos planus (Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 40 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas, el. p. [email protected], tel. +370 633 46057.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

SVARBU: Gegužės mėnesį numatoma konsultacija Konkurso pareiškėjams. Daugiau informacijos apie tikslią datą ir laiką rasite ČIA.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022