Skelbiamas Jaunimo koordinacinės veiklos, jaunimo politikos plėtros tikslinių projektų, jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos projektų finansavimo 2025–2026 m. konkursas

2024-04-30

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2024 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 2V-118(1.4E) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinių projektų bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos projektų finansavimo 2025–2026 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), skelbia Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinių projektų bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos projektų finansavimo 2025–2026 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas.

Siektinas Konkurso rezultatas – prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ir stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

teikiant paraišką pagal A priemonę:
- jaunimo organizacijų vienijimas;
- atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
- jaunimo organizacijų informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas;
- pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui aktualių teisės aktų projektus;
- dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių su jaunimo politika susijusių renginių organizavimas Lietuvoje;
- jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas;
- bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
- ryšių su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu plėtojimas, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;
- jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas;
- jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų, jaunimo neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir jų prieinamumo didinimas jaunam žmogui;
- jaunimo neformalųjį ugdymą skatinančių veiklų įgyvendinimas;

teikiant paraišką pagal B priemonę:
- jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas;
- atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
- jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas;
- jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse;
- jaunimo organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;
- bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. balandžio 30 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. gegužės 30 d. 17:00 val.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 398 200 (trys šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai) eurų, iš jų:
- A priemonei įgyvendinti – 101 200 (vienas šimtas vienas tūkstantis du šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų;
- B priemonei įgyvendinti – 297 000 (du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

Didžiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:
- A priemonei įgyvendinti – 101 200 (vienas šimtas vienas tūkstantis du šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų;
- B priemonei įgyvendinti – 29 700 (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

Mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:
- A priemonei įgyvendinti – 41 000 (keturiasdešimt vienas tūkstantis) eurų valstybės biudžeto lėšų;
- B priemonei įgyvendinti – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

Konkurso nuostatus galite rasti ČIA. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiškos pildomos informacinėje sistemoje. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. Pareiškėjas Konkursui turi pateikti vieną paraišką 2025 metams ir vieną paraišką 2026 metams. Jeigu pateikiama tik vienerių metų paraiška, tokia paraiška yra nevertinama ir valstybės biudžeto lėšų jai toliau neskiriama.

Vadovaujantis Nuostatų 32 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

teikiant paraiškas ir programas tiek A priemonei, tiek B priemonei įgyvendinti:
- pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
- dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2022–2023 m.;
- bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos sutarties (-čių) arba kito bendradarbiavimo pagrindą įrodančio dokumento, kuriame numatytas bendradarbiavimo objektas – konkrečios (-ių) projekto veiklos (-ų) įgyvendinimas, jei yra;
- teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
- asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos pagal Nuostatų 1 priedą užpildytos deklaracijos;
- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pvz., įgaliojimo, sutarties);
- dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;
- jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
- dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei patalpoms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų (pvz., nuomos, panaudos sutarčių);
- partnerio (jei yra) pasirašytos pagal Nuostatų 3 priedą užpildytos deklaracijos;

teikiant paraišką pagal A priemonę:
- pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti juridiniai asmenys ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičius;
- nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2023 m;
- dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) projekto finansavimą, kopija (-os);
- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

teikiant paraišką pagal B priemonę – pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti narių skaičius, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius.

Konkursui paraiškos (viena paraiška 2025 metams ir viena – 2026 metams) kartu su Nuostatų 32 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška turi būti pateikta iki Konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 17.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Projektų administravimo taisyklių 21 ir 22 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. paštu [email protected] arba [email protected].

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00 val., penktadienį 9.00-16.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas [email protected], tel. +370 633 46057.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Instrukcijas, vaizdo gidus, kaip jungtis prie informacinės sistemos, kaip pildyti paraišką ar sąmatą rasite Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklapyje.

SVARBU: Gegužės mėnesį numatoma konsultacija Konkurso pareiškėjams. Daugiau informacijos apie tikslią datą ir laiką rasite ČIA

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022