Ieškome projekto JUNGTYS jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatorių Marijampolės savivaldybėje

2024-04-12

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra) nuo 2024 m. kovo 6 d. pradėjo įgyvendinti projektą JUNGTYS, kurio tikslas – mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Projekto tikslinė grupė – mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvūs jauni žmonės.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti projektą JUNGTYS skelbiama jaunimo darbuotojo-atvejo koordinatoriaus atranka darbui Marijampolės savivaldybėje .

Projekto jaunimo darbuotojo–atvejo koordinatoriaus pareigybė reikalinga tikslingai dirbti su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (toliau – MGT) (potencialiais neaktyviais jaunais žmonėmis (toliau – NEET)) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinti intervencines priemones, siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą, savanoriauti bei užtikrinti prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Atsiųsk mums laišką, jeigu atitinki bent vieną iš šių specialiųjų reikalavimų:
- turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su MGT ir (arba) NEET jaunimu; 
- per paskutinius dvejus metus esi dalyvavęs ne trumpesniuose nei 20 valandų Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra), kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose su jaunimu dirbantiems asmenims;
- esi įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.).

Kviečiame Tave prisijungti prie mūsų komandos, jeigu:
- gerai žinai Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo, Savanoriškos veiklos  Nr. XI-1500 pakeitimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius CPVA remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo taisykles;
- moki analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- gebi savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
- tvarkydamas asmens duomenis mokėsi vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 Ką reikės daryti, kokios bus funkcijos?
- Ieškoti neaktyvių NEET ir MGT jaunuolių, informuoti juos apie galimybes ir nustatyti jų poreikius.
- Kartu su jaunuoliais sudaryti individualius veiklos planus (toliau – IVP) ir vykdyti juos įgyvendinti.
- Vykdyti IVP įgyvendinimo priežiūrą.
- Tarpininkauti tarp neaktyvaus NEET ar MGT jaunuolio ir darbo rinkos, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų, savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų.
- Kurti ir plėtoti tarpžinybinį įstaigų, organizacijų atstovų tinklą savivaldybėje.
Taip pat:
- Palaikyti ryšį su neaktyviu NEET ar MGT jaunuoliu gavusiu kokybišką pasiūlymą, esant reikalui – tarpininkauti, motyvuoti.
- Rengti ir teikti duomenis, ataskaitas Agentūrai.
- Vykdyti kitas Projekto vadovo pavestas su Projekto įgyvendinimu susijusias užduotis.

Pareigybės aprašymą rasite čia.

 Ką mes siūlome?
- Prisidėti prie vieno iš didžiausių socialinių projektų Lietuvoje.
- Darbo vietą atitinkamame mieste, kuriame pretenduojate užimti poziciją (Marijampolės savivaldybėje) projekto įgyvendinimo metu (iki 2028 m. vasario 29 d.).
- Jaunatvišką kolektyvą.
- Galimybes mokytis.
- Darbą pilnu etatu.

Atlyginimas
Darbo krūvis sulygstamas šalių susitarimu ir gali būti 20, 40 arba 60 valandų per savaitę, pareiginės algos koeficientas 0,89. 

Laukiame Tavo trumpo motyvacinio laiško ir CV iki š. m. balandžio 29 d. imtinai adresu [email protected], daugiau informacijos tel. Nr. +370 605 01 626.

Apie atrankos eigą informuosime tik pokalbiui pasirinktus kandidatus.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022