Skelbiamas projektų finansavimo konkursas „Dėl jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką.“

2024-02-28

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2024 m. vasario 19 d įsakymu Nr. 2V-42(1.4E) „Dėl jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, skelbia jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. vasario 28 d.
Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. kovo 29 d. 17:00 val.

Konkurso nuostatus ir deklaraciją  susipažinimui galite rasti čia.

Konkurso tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) Lietuvoje.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 27 punkte nurodytą informaciją ir paraiškos bei projekto įgyvendinimo sąmatos formą informacinėje sistemoje. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą yra nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Konkurso būdu finansuotinos tik visos šios veiklos, nurodytos Nuostatų 16 punkto papunkčiuose:
16.1. projekto dalyvių užimtumo vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) motyvavimas;
16.2. konsultacijų jauniems žmonėms teikimas jų darbo vietoje, siekiant, kad jauni žmonės įgytų reikalingus gebėjimus, ugdytų savo įgūdžius;
16.3. mentorystės užtikrinimas projekto metu siekiant palaikyti (palydėti) jaunus žmones ir padėti juos ugdyti ir įsivertinti įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

Projekto vykdymo laikotarpis bei tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2024 m. birželio 1 d. iki 2024 m. spalio 31 d.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą SoPAS.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę čia

Konsultacija paraiškų teikimo klausimais vyks kovo 8 d. 10 val. Registruotis į konsultaciją galite iki kovo 7 d. 12 val. paspaudę ant šios nuorodos

Pagal Konkurso Nuostatų 28 punktą, kartu su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:
28.1.  pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, gyvenimo aprašymo);
28.2.  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pvz., įgaliojimo, sutarties);
28.3.  teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
28.4. pareiškėjo patvirtintos Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos arba garantinio rašto dėl šios programos (tvarkos) planuojamo patvirtinimo;
28.5.  pareiškėjo finansinį prisidėjimą prie projekto veiklų patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, garantinio rašto).

Kilus techniniams klausimams dėl sistemos, galima kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kontaktai:  [email protected], tel. 8 658 82154.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus patarėja Deimantė Adamonė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 682 63345, arba kitas Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022