Mokymai „Galia veikti kartu“ | "The Power to Act Together" training | «Сила діяти разом»

2023-07-18

LITHUANIAN

Mokymai „Galia veikti kartu“ – viskas apie Solidarumo projektus

Jei turi idėją, kurią norėtum įgyvendinti savo mieste ar bendruomenėje, ir viskas, ko trūksta, yra pinigai, – ši žinutė kaip tik tau!

Kviečiame dalyvauti mokymo kursuose „Galia veikti kartu“ apie Europos solidarumo korpuso Solidarumo projektus.

Solidarumo projektas yra jaunų žmonių inicijuotas, suplanuotas ir konkrečiame mieste/miestelyje/kaime ar bendruomenėje įgyvendinamas projektas. . Pagrindiniai tokio projekto vykdytojai yra jaunuoliai nuo 18 iki 30 metų, tačiau veiklose gali dalyvauti įvairaus amžiaus žmonės. (Daugiau informacijos apie šiuos projektus rasite čia.)

Mokymų metu:
• Mokysitės išsigryninti aktualias jaunų žmonių ar savo bendruomenės problemas ir ieškosite idėjų joms spręsti.
• Mokysitės idėjas paversti projektu ir parengti projekto paraišką finansavimui gauti.
• Susipažinsite su reikalavimais Solidarumo projektams.
• Sužinosite, kokias veiklas vykdo jauni žmonės kituose Lietuvos miestuose, jau gavę finansavimą šiems projektams.
• Turėsite progą tiesiogiai konsultuotis su Jaunimo reikalų agentūros darbuotoju.

Susidomėjote? Burkite iniciatyvinę grupę ir registruokitės į mokymus! Kiekviena iniciatyvinė grupė gali registruoti po 2-3 atstovus: jaunus žmones (nuo 17 iki 30 metų) bei vyresnius su jaunimu dirbančius asmenis, jei jie planuoja padėti įgyvendinti projektą. 

Ypatingai laukiame  šiuo metu Lietuvoje gyvenančių jaunų ukrainiečių grupių registracijų.

Mokymai vyks anglų ir lietuvių kalbomis. Mokymus ves Raminta Rusovičiūtė ir Nerijus Miginis (daugiau apie mokymų vadovus – tekste žemiau).

Mokymų data: 2023 m. liepos 25-28 d. (atvykimas į mokymų vietą liepos 25 d. iki 12 val.; išvykimas – liepos 28 d. nuo 13 val.).

Mokymai vyks Anykščių rajone (tiksli vieta bus nurodyta vėliau).

Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyviams suteikiama nakvynė bei maitinimas, kompensuojamos atvykimo į renginį kelionės išlaidos.

Registruotis galima iki š.m. liepos 21 d.

REGISTRACIJA 

Mokymuose dalyvauti galės tik gavę organizatorių patvirtinimą.

Apie mokymų vadovus:

Raminta Rusovičiūtė
Organizacijos „Inovatyvi karta“ įkūrėja, nuo 2015 metų dirbanti neformalaus ugdymo srityje. Per tą laiką jai teko organizuoti ir/ar mokymus vesti daugiau nei 50-tyje skirtingų projektų. 2018 m. pradėjo mokytis koučingo centre Londone, šiuo metu yra akredituota koučerė.
Organizuoja ir veda mokymus skirtingomis temomis, bet arčiausiai širdies – asmeninis tobulėjimas, koučingas, savęs pažinimas, įtraukimas bei įgalinimas individų ir/ar grupių, psichinė sveikata, diskriminacija, kritinis mąstymas, savanorystė, komandų formavimas bei diskusijų fasilitavimas.
Dirba su jaunimu nuo 9 iki 99 metų bei turi patirties dirbant tiek su tais, kuriems trūksta motyvacijos, tiek su tais, kurie tos motyvacijos turi per akis.

Nerijus Miginis
Mokymų vadovas ir jaunimo srities tyrėjas dirbantis virš 18 metų jaunimo politikos, darbo su jaunimu ir neformaliojo ugdymo srityse Lietuvoje ir Užsienyje. Mokymuose naudoja įvairius aktyvius ir interaktyvius metodus ir metodikas. Nerijus yra sukaupęs virš 17 metų ES projektų rengimo, projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtį. Taip pat konsultuoja savivaldybes ir įvairias organizacijas paslaugų jaunimui kūrimo klausimais. 2017 – 2018 metais Nerijus Europos tarybos užsakymu konsultavo Ukrainos savivaldybes jaunimo ir piliečių dalyvavimo ir įtraukimo klausimais. Taip pat virš 10 metų dirba su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ugdymo per sportą, olimpinio švietimo temomis.

Kilus klausimų, kreipkitės į: vyr. specialistę Eveliną Stanaitienę el. paštu: [email protected], tel. +370 671 69348, arba vyr. specialistę Simoną Statauskaitę el. paštu [email protected], tel.  +370 661 77083.

ENGLISH

"The Power to Act Together" training - all about Solidarity projects

If you have an idea that you would like to implement in your city or community and all you need is money, this is the message for you!

You are invited to attend the training course "The Power to Act Together" on Solidarity Projects of the European Solidarity Corps.

A solidarity project is a project initiated by young people, planned and implemented in a specific city/town/village or community. The main actors in such projects are young people aged 18 to 30, but activities can involve people of all ages. 

During the training:
- You will learn how to identify and find ideas for solving problems that are relevant to young people or your community.
- You will learn how to turn ideas into a project and prepare a project application for funding.
- Learn about the requirements for Solidarity projects.
- Find out what activities young people in other Lithuanian cities are doing that have already received funding for these projects.
- You will have the opportunity to have a direct consultation with a specialist of the Agency of Youth Affairs.

Interested? Form an initiative group and register for the training! Each initiative group can register 2-3 representatives: young people (17-30 years old) and older youth workers, if they plan to help with the project. 

We particularly welcome registrations from young Ukrainian groups currently living in Lithuania.

The training will be held in English and Lithuanian. The training will be led by Raminta Rusovičiūtė and Nerijus Miginis.

Date of the training: 25-28 July 2023 (arrival at the training venue by 12 noon on 25 July; departure on 28 July from 1 pm).

Training venue: Anykščiai (exact location to be announced later).

Participation in the event is free. Participants will be provided with accommodation and meals, travel expenses to the event will be reimbursed.

Registration is open until 21 July.

REGISTRATION 

Participation must be confirmed by the organisers.

About the trainers:

Raminta Rusovičiūtė
Ramina Rusovičová, founder of Innovative Generation, has been working in the field of non-formal education since 2015. During that time she has been involved in organising and/or delivering trainings in more than 50 different projects. In 2018, she started training at the Coaching Centre in London and is currently an accredited coach.
She organises and delivers trainings on different topics, but the ones closest to her heart are: personal development, coaching, self-knowledge, engaging and empowering individuals and/or groups, mental health, discrimination, critical thinking, volunteering, team building and facilitation of discussions.
She works with young people from 9 to 99 years old and has experience in working with both the unmotivated and the motivated.

Nerijus Miginis
Trainer and youth researcher with over 18 years of experience in youth policy, youth work and non-formal education in Lithuania and abroad. He uses a variety of active and interactive methods and methodologies in his training. Nerijus has over 17 years of experience in EU project preparation, project evaluation and implementation. He also advises municipalities and various organisations on the development of services for young people. In 2017-2018, Nerijus advised Ukrainian municipalities on youth and citizen participation and engagement for the Council of Europe. He has also been working with the Lithuanian National Olympic Committee for more than 10 years on the topics of education through sport and Olympic education.

If you have any questions, please contact: Evelina Stanaitienė, Senior Specialist, by email: [email protected], phone +370 671 69348, or Simona Statauskaitė, Senior Specialist, by email: [email protected], phone +370 661 77083.

 

UKRAINIAN

«Сила діяти разом» - все про проєкти Солідарності.

Якщо у Вас є ідея, яку б Ви хотіли втілити у власномі місті чи громаді, й все, що Вам потрібно для її реалізації – це гроші, тоді цей тренінг для Вас! 

Запрошуємо Вас відвідати навчальний курс «Сила діяти разом» присвячений проєктам Солідарності від Європейського корпусу солідарності.

Проєкт Солідарності – це ініціатива молоді, розроблена та реалізована у конкретному місті, селі чи громаді. Головними учасниками проєкту є молоді люди віком від 18 до 30 р., однак в активностях проєкту також можуть бути задіяні люди будь-якого віку. 

Під час тренінгу Ви: 
- Навчитесь знаходити ідеї для вирішення проблем, актуальних для молоді або Вашої громади.
- Навчитесь конвертувати ідеї в проєкт, а також готувати проекту заявку на фінансуання.
- Дізнаєтесь про вимоги проєктів солідарності.
- Дізнаєтесь, якою діяльністю займається молодь в інших містах Литви, які вже отримали фінансування на власних проєкт.
- Матимете можливість безпосередньо отримати консультацію спеціаліста Агенства зі справ молоді. 

Зацікавлені? Створіть ініціативну групу та реєструйтесь на тренінг! 

Кожна ініціативна група може складатись з 2-3 предстаників: молоді (17-30 р.) та молодіжних працівників старшого віку, які допомогатимуть у реалізації проєкту. 

Ми особливо вітаємо реєстрацію груп української молоді, які зараз перебувають у Литві.

Навчання відбуватиметься литовською та англійською мовами. Тренінг вестимуть Рамінта Русовічюте (Raminta Rusovičiūtė) та Нерюс Міґініс (Nerijus Miginis). 

Дати проведення тренінгу: 25-28 липня 2023 р. (прибуття – до 12:00 25 липня, виїзд – 28 липня з 13:00).

Місце проведення тренінгу: Анікщяй (точне місце буде повідомлено пізніше).

Участь у тренінгу безкоштовна, учасники будуть забезпечені проживанням та харчуванням, а також отримають відшкодування витрат на проїзд.

Реєстрація відкрита до 21 липня. 

Реєстраційна форма доступна тут: https://forms.office.com/e/rEmYDL43Uk 

Участь має бути підтверждена організаторами. 

Якщо у Вас виникли будь-які запитання, будь ласка, звертайтесь до: Евеліни Станайтене (Evelina Stanaitienė), старша спеціалістка, електронною поштою [email protected], або за тел. +370 671 69348; Сімона Статаускайте (Simona Statauskaitė), старша спеціалістка, електронною поштою [email protected], або за тел. +370 661 77083.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022