Skelbiame Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškų priėmimą

2023-06-27

Vadovaujantis Jaunimo reikalų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, iki 2023 m. liepos 27 d. (imtinai) priimamos Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškos. 

SVO organizacijų akreditavimo tikslas  – įvertinti organizacijos, norinčios tapti SVO organizacija, pasirengimą organizuoti savanorišką veiklą. SVO organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams. 

SVO organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus: 
- 7.1. būti nevyriausybine organizacija;  
- 7.2. vykdyti įstatuose numatytą veiklą nemažiau kaip 12 mėn.;  
- 7.3. viešai skelbti finansinės veiklos, veiklos ataskaitas ar metinį pranešimą;  
- 7.4. nebūti likviduojama, sudariusi taikos sutartį su kreditoriais, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklą;  
- 7.5. SVO organizacijoje dirbantis arba atliekantis savanorišką veiklą mentorius, privalo turėti nemažiau kaip 1 metus darbo patirties jaunimo neformaliojo ugdymo ir savanoriškos veiklos srityje.  

Akreditacijos paraiškos formą galite rasti čia. Aprašo priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje. 

Paraiškos formą ir deklaracijos formą užpildytas reikia pateikti paštu [email protected]

Pagal tvarkos aprašo 15 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus)
- 15.1. potencialios SVO organizacijos steigimo dokumentai (įstatų, nuostatų ar kt.);  
- 15.2. dokumentas, patvirtinantis, kad potencialios SVO organizacijos vadovas yra įstaigos vadovas (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);  
- 15.3. mentoriaus (-ių) patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas);  
- 15.4. jei potencialią SVO organizaciją atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu;  
- 15.5. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą (Aprašo 2 priedas).  

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu [email protected]. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. 

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2023 m. liepos 27 d. 23.59 val. 

Akreditacijos procedūra nuo dienos, kai paraiška perduodama akreditavimą vykdančiam ekspertui, iki akreditacijos sprendimo pateikimo organizacijai negali būti ilgesnė nei 30 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dėl ne nuo akreditavimą vykdančių ekspertų priklausančių aplinkybių (SVO organizacijų, trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo ir kt.) tačiau ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų. 

SVO organizacijų akreditavimą vykdo ekspertai, kuriuos LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka Agentūra ir Agentūros direktoriaus sudaryta SVO organizacijų akreditacijos komisija. Ekspertais gali būti Agentūros direktoriaus įsakymu paskirti Agentūros darbuotojai, kurie atitinka ekspertams keliamus reikalavimus. 

Galutinį sprendimą dėl akreditacijos priima Agentūros direktorius atsižvelgdamas į ekspertų ir Komisijos rekomendacijas. 

Primename: Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo konkursuose dalyvauti gali tik akreditaciją gavusios organizacijos. 2023 – 2024 m. finansavimo konkursas jau yra pasibaigęs, todėl akreditaciją gavusi organizacija veiklas įgyvendinti galėtų tik gavusi papildomą finansavimą iš savivaldybių.  

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – penktadienį 13.00 val. – 16.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Vilija Milčiūtė, [email protected]+370 658 31694.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022