Kvietimas teikti informaciją dėl 2019–2027 m. ES jaunimo strategijos tarpinio vertinimo

2023-05-08

ES jaunimo strategija yra 2019–2027 m. ES bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje sistema, grindžiama 2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos rezoliucija. Vadovaudamasi rezoliucija, Europos Komisija atliks vertinimą, kad padėtų Tarybai atlikti strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą. 

ES jaunimo strategija siekiama: 
● padėti jaunuoliams patiems kurti savo gyvenimą, taip pat remti jų asmeninį tobulėjimą ir savarankiškumo ugdymąsi, stiprinti jų atsparumą ir jiems suteikti besikeičiančiame pasaulyje reikalingų gyvenimo įgūdžių;
● skatinti jaunuolius tapti aktyviais piliečiais, rodyti solidarumą ir siekti teigiamų ES vertybes ir europinę tapatybę atitinkančių pokyčių, užtikrinant tam būtinus išteklius; 
● tobulinti politikos sprendimus, kad jie turėtų teigiamą poveikį jaunuoliams visuose sektoriuose, ypač užimtumo, švietimo, sveikatos ir socialinės įtraukties;
● padėti naikinti jaunimo skurdą ir visų formų diskriminaciją ir skatinti jaunuolių socialinę įtrauktį.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama trijų pagrindinių sričių veiksmams: „įtraukti“, „susieti“, „suteikti galių“, kartu siekiant suderinto įgyvendinimo visuose sektoriuose. Strategija turėtų padėti įgyvendinti jaunimo viziją, kaip nurodyta 11 Europos jaunimo tikslų. 2022-ieji – Europos jaunimo metai – padeda didinti informuotumą apie ES veiksmus ir jaunimui suteikti daugiau galimybių reikšti savo nuomonę, dalyvauti įgyvendinant įvairių lygmenų politiką ir jai daryti įtaką, taip pat suteikia postūmį ES jaunimo strategijai. Konferencija dėl Europos ateities padėjo įgyti aktualios patirties, susijusios su dalyvaujamąja demokratija formuojant ES jaunimo politiką. 

Strategijoje naudojamos įvairios priemonės, pvz., ES jaunimo dialogas, kuriame dalyvauja jaunimas ir sprendimus priimantys asmenys ir kuris skirtas jaunimo srities iniciatyvoms aptarti ir jaunimo perspektyvai integruoti į kitas politikos sritis. Ji vykdoma 3 metų ciklais, o jos prioritetus nustato Taryba, siekdama padėti valstybėms narėms, Europos Komisijai ir visiems suinteresuotiesiems subjektams siekti tikslų. 2019–2021 m. svarbiausias teminis prioritetas buvo „Galimybių jaunimui suteikimas“, o 2022–2024 m. – „Bendra veikla siekiant tvarios ir įtraukios Europos“.

Tarpinis ES jaunimo strategijos vertinimas apims 2019–2022 m. ir dalį 2023 m. Vertinimas apims išsamią analizę ir suteiks nepriklausomą vertinimą bei įžvalgas, kaip įgyvendinama strategija, remiantis Geresnio reglamentavimo gairėse nustatytais standartiniais vertinimo kriterijais. 

Tiksliau, tikimasi, kad vertinimas apims: 
● priemonių, kurių imtasi strategijos tikslams pasiekti, veiksmingumą, vertinant taikomų priemonių, prioritetų ir veiksmų naudą, taip pat siekiant nustatyti trūkumus ir netikėtą ar nenumatytą poveikį; 
● strategijos priemonių veiksmingumą, atsižvelgiant į sąnaudas ir naudą, taip pat supaprastinimo ir naštos mažinimo galimybes; 
● strategijos vidinį ir išorinį suderinamumą, be kita ko, su kita ES lygmens politika ir strategijomis, kuriomis siekiama panašių arba vienas kitą papildančių tikslų; 
● tolesnį strategijos tikslų aktualumą, įvertinant tai, ar jie vis dar tinkami atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus pokyčius ir poreikius, įskaitant galimybę juos pritaikyti prie nenumatytų pokyčių ir įvykių; 

Europos pridėtinę vertę, kurią sukuria pagal programą remiamas bendradarbiavimas ir veiksmai siekiant strategijos tikslų, palyginti su tuo, ką valstybės narės pagrįstai būtų galėjusios pasiekti pavieniui. Per vertinimą įgyta patirtis padės strategiją pritaikyti prie naujų pokyčių bei poreikių ir ja bus remiamasi rengiant būsimą strategiją, kuri galbūt pakeis šią strategiją.

Konsultacijų tikslas – surinkti informaciją, ekspertines žinias ir nuomones iš visų suinteresuotųjų šalių, kad būtų galima priimti įrodymais pagrįstą ir apgalvotą sprendimą dėl ES jaunimo strategijos programos įgyvendinimo vidutinės trukmės laikotarpiu.

Tikslinė auditorija – laukiama ne tik jaunimo ir pagrindinių ES jaunimo strategijos suinteresuotųjų subjektų, bet ir plačiosios visuomenės bei visų šalių, kurioms ES jaunimo politika daro poveikį arba kurios yra ja suinteresuotos, atsiliepimų. Suinteresuotieji subjektai, be kita ko, yra: nacionalinės institucijos; „Erasmus+“ nacionalinės agentūros; Europos Taryba; jaunimui atstovaujančios ar su juo dirbančios organizacijos ir tinklai; su jaunimu dirbantys asmenys; jaunimo tarybos; jaunimo reikalų tarnybos; ES jaunimo strategijos ir ES programų jaunimo srityje paramos gavėjai ir dalyviai; ekspertai ir jaunimo srities tyrėjai; pilietinės visuomenės veikėjai; institucijos, organizacijos ir asmenys, kurie nedalyvavo strategijos priemonėse ir veiksmuose arba ES programose; tarptautinės organizacijos, pvz., EBPO, UNICEF, UNESCO; kiti atitinkami susiję subjektai arba piliečiai. 

Orientacinės datos – 2022 m. 2 ketvirtis – 2023 m. 4 ketvirtis.

Daugiau informacijos ČIA.

Papildoma informacija:

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022