Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2024-2025 m. konkursas

2023-04-17

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-100 (1.4E) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2024-2025 metais konkurso“ (toliau – Nuostatai), skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2024-2025 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Paraiškų priėmimo pradžia – 2023 m. balandžio 17 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2023 m. gegužės 16 d. 23:59 val. 

Konkurso nuostatus ir deklaraciją galite rasti paspaudę čia.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirąjį darbą su jaunimu vykdančių organizacijų projektus, siekiant sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, užtikrinti turiningą jaunimo laisvalaikį, ugdymą (-si) ir socialinę integraciją, įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje.

Siektinas konkurso rezultatas – įgyvendintos Nuostatų 14.1. ir (ar) 14.2. ir (ar) 14.3. ir (ar) 14.4. papunktyje numatytos ir (ar) pasirinktos veiklos.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
14.1. veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, kuris dėl įvairių priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas (ypatingą dėmesį skiriant individualioms konsultacijoms); 
14.2. veiklų organizavimas atvirojo jaunimo centro darbuotojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veiklos (planuojant ir vykdant šias veiklas rekomenduojama vadovautis Rekomendacijomis);
14.3. bendradarbiaujant su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitais atviraisiais jaunimo centrais) vykdomos veiklos;
14.4. jaunimo darbuotojų veiklos mokykloje, kai bendradarbiaujant su mokykla (-omis) ir mokyklos (-ų) bendruomene (-ėmis) vykdomas darbas su jaunimu pasirinktoje mokykloje (-ose) – kuriant saugią, atvirą erdvę jaunuoliams mokykloje pertraukų metu ir po pamokų, palaikant artimą ir nuolatinį ryšį bei padedant mokyklos bendruomenei, patiems jaunuoliams spręsti jų kasdienines problemas bei neformaliais metodais įtraukiant jaunuolius į laisvalaikio užimtumo, ugdomąsias veiklas.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma:
300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur:
- didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 22 000 (dvidešimt du tūkstančiai) eur;
- mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Vadovaujantis Nuostatų 28 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas: 
28.1. užpildytą ir pasirašytą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto  Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, užpildyto 1 priedo kopiją;
28.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
28.3. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
28.4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos, užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;
28.5. pareiškėjo steigimo dokumentų ir (ar) struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir panašiai, taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);
28.6. jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;
28.7. dokumentų, pagrindžiančių projekto vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) įrodančius projekto vykdytojų dalyvavimą 2021–2022 metais ir (ar) einamaisiais metais ne trumpesniuose nei 6 valandų Agentūros, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims arba turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 18 punkto reikalavimus);
28.8. dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;
28.9. pareiškėjo patvirtinto ir galiojančio ne trumpiau nei 3 metus veiklos plano.

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 28 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku. 

Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Projektų administravimo taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. paštu [email protected], tel. 8 658 82154.

Paraiškų teikimo turinio klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja vyresnioji patarėja Gintarė Stankevičienė elektroninis paštas [email protected], tel. 8 683 63179.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse

Instrukcijas, video gidus, kaip jungtis prie sistemos, kaip pildyti paraišką ar sąmatą rasite Socialinių paslaugų priežiūros departamento tinklapyje, skiltyje Projektų konkursai –> paraiškų teikimas ir projektų administravimas.

 

SVARBU: Balandžio 27 d. 13:30 – 15:00 numatoma bendra pareiškėjų konsultacija, nuoroda registracijai rasite ČIA.

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022