Skelbiamas Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkursas

2022-11-21

Jaunimo reikalų agentūra, vadovaudamasis Agentūros direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 2V-326 (1.4) „Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2022 m.  lapkričio 12 d. paskelbtu Teisės aktų registre,  skelbia Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023 - 2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas -  atrinkti ir finansuoti jaunimo praktinių įgūdžių paslaugas teikiančių organizacijų projektus, siekiant kompleksiškai teikti asmeninių ir socialinių jauno žmogaus įgūdžių ugdymo paslaugas, suteikiant jam žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

  1.  Individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienius poreikius, pildant IVP (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo, jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo“ priedas);
  2. darbas su jaunimo grupėmis, siekiant asmeninių, tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo;
  3. informavimo ir konsultavimo apie galimybes veikla, kuria siekiama patraukliomis formomis ir metodais informuoti ir konsultuoti neaktyvų jauną žmogų, padedant jam spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo (re)integracijai į darbo rinką ar švietimo sistemą;
  4. individualus darbas, kuriuo siekiama, teikiant trumpalaikes konsultacijas ar tęstinę pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose, jaunus žmones įgalinti spręsti asmenines ir socialines problemas;
  5. mentorystė jaunam žmogui;
  6. palydėjimas, kuriuo siekiama padėti neaktyviam jaunam žmogui išsilaikyti švietimo sistemoje ar darbo rinkoje;
  7. specialistų  paslaugos (psichologo, socialinio darbuotojo, kalbų specialisto ir pan.);
  8. tarpininkavimo veiklos tarp jaunimo, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų,  kuriomis siekiama, glaudžiai bendradarbiaujant institucijomis padėti jaunam žmogui (re)integruotis į darbo rinką, (re)integruotis į švietimo sistemą.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

1.  2023 m. – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Eur, iš jų:

1.1. didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 126 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur, įgyvendinant projektą trijose apskrityse. Projektą įgyvendinant vienoje apskrityje didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 42 000 (keturiasdešimt du tūkstančiai) Eur;

1.2. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.                 

2. 2024 m. – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Eur, iš jų:

2.1. didžiausia vienam projektui galima skirti  valstybės biudžeto lėšų suma  – 135 000 (vienas šimtas trisdešimt penki  tūkstančiai) Eur, įgyvendinant projektą trijose apskrityse. Projektą įgyvendinant vienoje apskrityje didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 45 000 (keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur;

2.2. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.         

Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. pareiškėjas, projekto vykdytojas yra akredituota PIU organizacija (pagal Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų  akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2V-234 (1.4) „Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų  akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – PIU organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas);

2. pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

3. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;

4. pareiškėjo projektui prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 12 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame Nuostatų punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

5. pareiškėjas yra pateikęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne vėliau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;

6. įstaigoje tiesioginį darbą su jaunimu dirba bent vienas darbuotojas, kuris turi psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo išsilavinimą arba yra įgijęs jaunimo darbuotojo sertifikatą (išduotą galiojantį nuo 2020 m. ir vėliau) ir kuris projekto paraiškoje yra nurodytas vykdytoju (būtina pateikti dokumentus, nurodytus Nuostatų 26.5 papunktyje);

7. pareiškėjas, projekto vykdytojas privalo paslaugų teikimą užtikrinti ne mažiau negu viename iš Nuostatų 11 punkte minimų teritorinių vienetų, Lietuvos Respublikos teritorijoje esamų apskričių.

Konkurso paraiškų teikimo pradžios data – 2022 m. lapkričio 21 d.

Konkurso paraiškų pateikimo pabaigos data – 2022 m. gruodžio 19 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

 

Pagal Nuostatų 26 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Nuostatų 1 priedas);

4. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (teikiamą nuo 2020 m.) bei ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu ir (ar) mažiau galimybių turinčiu jaunimu;

5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likus ne daugiau kaip 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams (dokumentą pateikti privaloma, jei konkurso nuostatuose numatoma mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra 30 tūkst. Eur ar didesnė).

 

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

 

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, elektroninis paštas [email protected], tel. 8 655 88322. 

 

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse.

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
LJM
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2022